Η ακρορριζεκτομή είναι χειρουργική τεχνική θεραπείας των απονευρωμένων δοντιών, στα οποία έχει γίνει αποδεκτή απονεύρωση αλλά η φλεγμονή επιμένει, ακόμη και μετά από την προσπάθεια για επανάληψη της απονεύρωσης. Η επιτυχία της ακρορριζεκτομής εξαρτάται από την αρτιότητα της απονεύρωσης που έχει πραγματοποιηθεί (όσο πιο πλήρης, τόσο πιο υψηλά τα ποσοστά επιτυχίας της), από την πολυπλοκότητα της ανατομίας των ριζών που θεραπεύονται, και από τους σωστούς χειρισμούς του επεμβαίνοντα ιατρού.

Η ακρορριζεκτομή αποτελείται από 4 στάδια:

  1. Διάνοιξη της περιοχής χειρουργικά, αντίστοιχα με τις ρίζες που μας ενδιαφέρουν.
  2. Εύρεση των ακρορριζίων των ριζών που παρουσιάζουν το πρόβλημα και αφαίρεση της φλεγμονής ή κύστης που υπάρχει.
  3. Αποκοπή του μολυσμένου ακρορριζίου κ ανάστροφη έμφραξη, δηλαδή ερμητικό σφράγισμα της ρίζας αντίστροφα, ώστε να μην έχουμε διείσδυση μικροβίων κ επαναμόληνση.
  4. Συρραφή της περιοχής.

Μετά από την ακρορριζεκτομή, ο ασθενής λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και σε διάστημα 10 ημερών αφαιρούνται τα ράμματα. Γενικότερα, η μετεγχειρητική πορεία είναι ανεκτή από τους ασθενείς και δεν δημιουργεί προβλήματα, ούτε υπάρχει ανάγκη για αποχή από δραστηριότητες και εργασία.

Η Ιατρική ομάδα